Sai Sansthan Trust

Vara Lakshmi Vratham:2017

Female devotees performed Vara Lakshmi Vratham under the guidance of Sansthan Priest.